Slide background

Професионално отношение,

ефективност, отлични резултати.

Добре дошли в сайта на адвокатска кантора Петрунова

Slide background

Високо качество на услугите

ефективност, отлични резултати.

Добре дошли в сайта на адвокатска кантора Петрунова

Slide background

Комплексно правно обслужване

Добре дошли в сайта на адвокатска кантора Петрунова

Slide background

Дълга и успешна юридическа практика

Добре дошли в сайта на адвокатска кантора Петрунова

phone-icon-alt | ЗАПИШЕТЕ ВАШАТА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ:  | 5 дни в седмицата От: 9:00 до 18:00 часа 

ДОБРЕ ДОШЛИ

Адвокатска кантора Петрунова е специализирана в извършването на комплексно правно обслужване на местни и чуждестранни търговски дружества на държавни и общински учреждения и институции, на юридически лица с нестопанска цел и на български и чуждестранни граждани.

vision-left-2

ТЪРГОВСКО, ГРАЖДАНСКО, ВЕЩНО, ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
Можем да дадем отговори на Вашите въпроси и да Ви предоставим компетентни устни и писмени консултации в областта на административното, търговско и гражданско право.

family-law
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Административно право: обжалване на административни актове и процедури, обществени поръчки, правни дейности в областта на териториално и селищно устройство.

busisness-law-1_02
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Извършваме процесуална защита, представителство и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни дела: административни, търговски и граждански .

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 icon_1ПРОЦЕСУАЛНА ЗАЩИТА

Процесуално представителство, защита и съдействие по граждански, търговски, административни, изпълнителни и административнонаказателни дела, арбитражни дела и специално уредени със закон производства.

icon_10КОМПЛЕКСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Ккомплексна услуга при учредяване, регистриране, преобразуване и прекратяване на търговци, юридически лица с нестопанска цел, кооперации и дружества по ЗЗД.
Вписване на обстоятелства и обявяване на актове в съответния регистър.

icon_11ИЗГОТВЯНЕ И ВПИСВАНЕ

Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по граждански и търговски договори, включително по реда на Закона за особените залози.

icon_7ПРОЦЕДУРИ

Участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация.
Участие в процедури по възлагане на обществени поръчки.
Участие в процедури по ЗДС и ЗОС.

icon_12ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ

Правно съдействие –представителство и защита на правата и законните интереси на клиентите пред органите на съдебната власт, особени юрисдикции, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица

icon_13АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Текуща правна помощ по договор с ЮЛ или едноличен търговец.

icon_14МЕДИАЦИЯ

Провеждане на процедури по медиация с предмет граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица.

icon_2ЕКСПРЕСНИ КОНСУЛТАЦИИ

Експресни устни и писмени консултации в следните области на правото: Административно право, Търговско право, Гражданско право, Облигационно право, Вещно право, Семейно право

icon_9НОТАРИАЛНИ СДЕЛКИ

Консултации, подготовка на документи и изготвяне на проекти на договори и нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, сервитути, актове по обстоятелствена проверка, договори за покупко-продажба на МПС.

icon_8ДОГОВОРИ

Изготвяне на граждански и търговски договори, споразумения и извънсъдебни спогодби.