servisesss

phone-icon-alt | ЗАПИШЕТЕ ВАШАТА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ:  | 5 дни в седмицата От: 9:00 до 18:00 часа 

Области на дейност

Административно право – Предоставя правни съвети на физически и юридически лица във връзка с регулацията на отношенията в областта на административното право и процес, в областта на данъчното право и процес, въпроси по Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове. Осъществява посредничество и представителство пред държавната и местна администрация, пред данъчната администрация, пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация. Консултира във връзка с издаването и обжалването индивидуални и общи административни актове, наказателни постановления и налагането на административни наказания по реда на Закона за административните наказания и нарушения и приложимите специални нормативни актове. Извършва предварителна оценка на правни спорове в областта на данъчното, административното и административно-наказателното право и осъществява процесуално представителство по, административни, данъчни и административно-наказателни дела пред Районен, Административен и Върховен Административен Съд и особените юрисдикции..

Обществени поръчки и управление на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове – Консултира проекти за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, цялостният процес по провеждане и възлагане на обществени поръчки при разходване на публичните средства от Възложителите, като осъществява и процесуално представителство пред административните и граждански съдилища, КЗК и ВАС.

Търговско и дружествено право – предоставя правни съвети в областта на търговското право във връзка с подготовката, воденето на преговори, сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на търговски сделки. Извършва предварителна оценка на правни спорове, съдейства за тяхното извънсъдебно разрешаване и осъществява процесуално представителство по търговки дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд.
Осъществява първоначална регистрация на търговци, кооперации, граждански дружества, юридически лица с нестопанска цел, преобразуване и ликвидация на търговци и юридически лица с нестопанска цел. Консултира относно провеждането на Общи събрания, вписване на промени, уреждане на отношения във връзка с прекратяване на членствени права. Осъществява процесуално представителство по всички спорове във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на субектите в областта на дружественото право.

Облигационно право – предоставя правни съвети в областта на облигационното право във връзка с подготовката, воденето на преговори, сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на договори, едностранни сделки и актове от обичайната дейност на своите клиенти. Извършва предварителна оценка на правни спорове, съдейства за тяхното извънсъдебно разрешаване и осъществява процесуално представителство по граждански дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд.

Вещно право и недвижими имоти – предоставя правни съвети в областта на вещното право във връзка с подготовката, воденето на преговори, сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на договори, едностранни сделки и актове с предмет – недвижими имоти и устройство на територията. Осъществява посредничество и представителство по нотариални сделки и пред административни органи във връзка с придобиването и управлението на недвижими имоти. Извършва предварителна оценка на правни спорове в областта на вещното право и устройство на територията и осъществява процесуално представителство по граждански дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд, както и по административни дела пред Административен и Върховен Административен Съд.

Семейно и наследствено право – предоставя правни съвети по семейно и наследствено право в областта на личните и имуществени отношения между съпрузите и децата, прекратяване на брака и развод, установяване на произход, издръжка и упражняване на родителските права, наследствени отношения и делбени производства. Извършва предварителна оценка на правни спорове и осъществява процесуално представителство по семейни и наследствени  дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд.

Застрахователно право – предоставя правни съвети в областта на застрахователното право във връзка със сключването, изменението и прекратяването на застрахователни договори. Предоставя пълно правно обслужване при възникване на застрахователно събитие, завеждане на застрахователни претенции от потребители на застрахователни услуги, посредничество и участие в преговори със застрахователни дружества в хода на уреждане на предявени застрахователни претенции и изплащане на застрахотавелни обезщетения. Осъществява съдействие и представителство пред Комисия за финансов надзор по жалби на потребители на застрахователни услуги. Извършва предварителна оценка на спорове в областта на застрахователното право, съдейства за тяхното извънсъдебно разрешаване и осъществява процесуално представителство по застрахователни дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд.

Трудово и осигурително право – предоставя правни съвети в областта на трудовото и осигурителното право във връзка със сключването, изменението и прекратяването на индивидуални и колективни трудови договори. Осъществява посредничество и представителство пред работодателя, синдикални сдружения и организации, Инспекцията по труда. Консултира и осъществява пълно правно обслужване по откриване на дисциплинарни производства, налагане на дисциплинарни наказания по Кодекса на труда и ангажиране на имуществената отговорност на работници и служители. Извършва предварителна оценка на правни спорове и осъществява процесуално представителство по трудови дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 icon_1ПРОЦЕСУАЛНА ЗАЩИТА

Процесуално представителство, защита и съдействие по граждански, търговски, административни, изпълнителни и административнонаказателни дела, арбитражни дела и специално уредени със закон производства.

icon_10КОМПЛЕКСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Ккомплексна услуга при учредяване, регистриране, преобразуване и прекратяване на търговци, юридически лица с нестопанска цел, кооперации и дружества по ЗЗД.
Вписване на обстоятелства и обявяване на актове в съответния регистър.

icon_11ИЗГОТВЯНЕ И ВПИСВАНЕ

Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по граждански и търговски договори, включително по реда на Закона за особените залози.

icon_7ПРОЦЕДУРИ

Участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация.
Участие в процедури по възлагане на обществени поръчки.
Участие в процедури по ЗДС и ЗОС.

icon_12ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ

Правно съдействие –представителство и защита на правата и законните интереси на клиентите пред органите на съдебната власт, особени юрисдикции, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица

icon_13АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Текуща правна помощ по договор с ЮЛ или едноличен търговец.

icon_14МЕДИАЦИЯ

Провеждане на процедури по медиация с предмет граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица.

icon_2ЕКСПРЕСНИ КОНСУЛТАЦИИ

Експресни устни и писмени консултации в следните области на правото: Административно право, Търговско право, Гражданско право, Облигационно право, Вещно право, Семейно право

icon_9НОТАРИАЛНИ СДЕЛКИ

Консултации, подготовка на документи и изготвяне на проекти на договори и нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, сервитути, актове по обстоятелствена проверка, договори за покупко-продажба на МПС.

icon_8ДОГОВОРИ

Изготвяне на граждански и търговски договори, споразумения и извънсъдебни спогодби.